Venabygd montessoriskole

Vi er en liten privatskole på grunnskolenivå med barnehage, og kjører som en stiftelse.
Skolen og barnehagen er basert på Maria Montessoris pedagogiske ideer og metoder. Hos oss står trygghet og trivsel i fokus.

Skolen har 47 elever skoleåret 2023/2024, fordelt på årstrinnene 1. – 7. Hos oss har vi i år fordelt opp på 3 grupper: 1.- og 2. og 3 .klasse (gruppe 1), 4. 5. og 6.klasse (gruppe 2) og 7.-klasse (gruppe 3). 
Det er god lærerdekning i forhold til elevantall, slik at skolens voksne får anledning til å følge vår pedagogiske prinsipper.

Skolen består av et stort nytt bygg og et eldre bygg. Skolegården har flere lekeapparater, en ballbinge, volleyballbane og sandkasse.

Vi holder til i naturskjønne omgivelser, med muligheter for gode naturopplevelser i nærheten.

Vil du vite mer om oss, så kom gjerne på et besøk.

Montessoripedagogikken

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum, og der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling er like viktige. Det handler om langt mer enn å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer, eller å være egnet til et bestemt yrke.

Vedtekter

Vedtekter for Stiftelsen Venabygd montessoriskole

§1. NAMN

Stiftinga sitt navn skal være Stiftinga Venabygd montessoriskole.

 

§2. VIRKSOMHETENS ADRESSE

Venabygd montessoriskole

Venabygdsvegen 728

2632 Venabygd

 

§3. FORMÅL

Stiftinga sitt formål er å drive Venabygd montessoriskole. Skolen skal drive etter de regler og vilkår som gjelder etter godkjenningspapir og ellers etter de lover og regler som gjelder for slik skolevirksomhet. Stiftelsen kan i tillegg drive barnehage.

 

§4. GRUNNKAPITAL

Stiftinga sin grunnkapital er kr 180.000, –

 

§5. STIFTELSESSTYRE

Stiftelsesstyretstyret er stiftinga sitt øverste organ.

Styret skal ha 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret skal bestå av minimum en foresatt fra skolen, minimum en bosatt i Venabygd og minimum en foresatt fra barnehagen og det kan sitte inntil 1 stk i styret som ikke er bosatt i Venabygd eller er foresatt.

Det skal velges en valgkomite på 3 personer, denne skal bestå av foresatte fra barnehagen og skolen. Valgkomiterepresentantene blir valgt for 3 år. Det velges inn en ny hvert år og en går ut hvert år.

Styreleder blir valgt hvert år av årsmøte. I tillegg blir 2 styremedlemmer valgt for 2 år. 2 varamedlemmer blir valgt for 1 år. På første årsmøte blir 2 styremedlemmer valgt for 1 år. Med unntak av leder, konstituerer styret seg selv, med nestleder og sekretær. Styret har ansvar for at virksomheten blir drevet i samsvar med formålet, og styret for administrasjon, regnskap og revisjon.

Styret kan delegere hvem som skal underskrive for stiftelsen.

Styret velger revisor. Stiftelsesstyret vedtar årsregnskapet og legger den frem for revisjon. Regnskapet skal legges frem for årsmøte til orientering.

Det ligger til styret å avgjøre om grunnkapitalen skal endres.

Stiftelsesstyret møter etter innkalling av styreleder.

Stiftelsesstyret fører egen protokoll.

 

§6. SKOLESTYRET

Stiftelsesstyret er også skolestyret. I tillegg til de faste styremedlemmene har følgende møte- og talerett i skolestyret. Skolelederen, en representant fra lærerne, en representant fra andre ansatte, en representant fra foreldrerådet og en representant fra Ringebu kommune.

Skolestyret blir først og fremst regulert av friskoleloven.

Skolestyret sine oppgaver er blant annet.:

 • Se til at skolen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og vedtekter
 • ansette leder som har pedagogisk og administrativt ansvar for skolen
 • ansatte undervisningspersonale
 • tilvise lønn til ansatte
 • vedta budsjett etter friskoleloven
 • sørge for regnskap og revisjon etter god skikk etter friskoleloven
 • vedta inntaksreglement
 • vedta ordensregler
 • fatte vedtak om skolepenger

Skolestyret kan delegere ansvaret for budsjett og regnskap til stiftelsesstyret.

Skolestyret vil normalt ha møte en gang i måneden. Saker og vedtak vil bli ført i egen protokoll ved siden av stiftinga sin styreprotokoll.

 

§7. SKOLELEDER

En av de ansatte med lærerutdanning/rektorutdanning eller annen relevant utdanning skal være den øverste pedagogiske og administrative leder for skolen.

 

§8. FORELDRERÅD

Alle foreldrene til elevene ved Venabygd montessoriskole er medlem av foreldrerådet.

Ved starten av hvert skoleår velger foreldrerådet to representanter med personlig vararepresentanter, til samarbeidsutvalget ved skolen. De blir valgte for ett skoleår. Representantene skal gjøres slik at det blir god balanse mellom småskole storskole, og mellom kjønn. Foreldrerådet skal fremme foreldrenes felles interesser. Det skal stimulere elever og foreldre til å arbeide aktivt for et trivelig skolemiljø som gir det beste utgangspunktet for læring og trivsel.

Rådet skal legge vekt på samhold og samarbeid mellom hjem og skole. Det skal legges til rette for trivsel og positiv utvikling hos elevene. Dessuten skal rådet skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

 

§9. SAMARBEIDSUTVALG

Samarbeidsutvalget skal ha som oppgave å være en rådgivende, kontaktskapende ledd for partene i skolesamfunnet. Utvalget skal særlig legge vekt på å fremme samarbeid og kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet.

Disse representantene blir innkalt til et skolestyremøte en gang i halvåret.

 • to representanter valgt av foreldrerådet
 • to representanter fra lærerne
 • en representant fra andre ansatte
 • en representant for valgt av styret for skolen
 • skolelederen
 • to representanter for elevrådet

Elevrepresentantene skal ikke være til stede når det omfatter taushetsbelagte saker, etter lover og regler.

 

§10. ÅRSMØTE

Hvert år innen 30. april skal det avholdes årsmøte i stiftelsen. Stemmerett har alle stemmeberettigete etter valgloven som bor i Venabygd sogn og dessuten foresatte til barn som går på eller er innskrevet i Venabygd grendeskole.

Styret innkaller til årsmøte, evt. Ekstra årsmøte, med 10 dager varsel.

Årsmøte skal;

 • velge ordstyrer, referent og to personer til å skrive under protokollen
 • velge leder og medlemmer til stiftingsstyret etter §5
 • fastsette honorar og godtgjørelser for tillitsvalgte
 • føre årsmøteprotokoll

årsmøtet kan med 2/3- dels flertall omdanne stiftinga etter reglene i stiftingsloven kapittel 6.

 

§11. IKKE NÆRINGSDRIVENDE STIFTING

Stiftelsen er ikke en næringsdrivende stiftelse.

Vedtatt i stiftelsesmøte 9. april 2019.

Ansatte ved skolen

Vi arbeider ved Venabygd montessoriskole. Ta gjerne kontakt med oss.

Janne Sønsteli Rektor Venabygd montessoriskole
Janne Sønsteli Berge

Rektor

janne@venabygdmontessori.no

Tlf: 40 06 45 63

Astrid Husom Torgersen

Sosiallærer – permisjon

Else Sæter

SFO leder

Fagarbeider

Trude Førlandsås Venabygd Montessoriskole
Trude F. Bjørkli

Fagarbeider

Lene Madshus

Montessoripedagog

Pedagogisk leder

Magni Knuts

Montessoripedagog

Teamleder

Vigdis Nybakken Rudihagen

Montessoripedagog

Teamleder

Tonelise Hermansen

Faglærer

Kristine Kvernflaten Ringen

Fagarbeider

Monica Moastuen

Pedagog

Ida Storevik Bang

Pedagog

Bjørn Erik Berge

Fagarbeider / Vaktmester

bjorn@venabygdmontessori.no

Det psykososiale miljøet

Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka og varsle skoleleiinga, og dersom det er nødvendig og mogleg, sjølv gripe direkte inn.

Dersom ein elev eller forelder ber om tiltak som vedkjem det psykososiale miljøet, deriblant tiltak mot krenkjande åtferd som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal skolen snarast mogleg behandle saka etter reglane om enkeltvedtak i forvaltningslova. Om skolen ikkje innan rimeleg tid har teke stilling til saka, vil det likevel kunne klagast etter føresegnene i forvaltningslova som om det var gjort enkeltvedtak.

Føyd til med lov 20 des 2002 nr. 112 (ikr. 1 apr 2003, etter res. 20 des 2002 nr. 1735).