Et pedagogisk alternativ

Venabygd montessoriskole er en privatdrevet skole i Ringebu kommune. Vi er et gratis alternativ, med fri skoleskyss til og fra skolen. Skoledagen er fra kl. 9.00 – 14.30 hver dag, med en times pause midt på dagen. Slik får barna god tid til å fordype seg i oppgaver, forstå og forske på temaer av interesse. Vi har fokus på uterommet som en naturlig læringsarena. Derfor er alle klasser ute hver uke, i det vi kaller ”Going out”. Nærmiljøet er en viktig arena for å skape følelsesmessige bånd til naturen og øke kunnskapen om det som finnes i området vi bor i.

Uttalelser fra elever og ansatte

“Målet vårt er å få barnet til å forstå, ikke ved å få ham til å lære utenat, men å røre ved hans forestillingsevne og skape ektefølt begeistring.”

Det er fint å gå på denne skolen fordi vi kan leke med alle i friminuttene. Og det er gøy hver gang vi er på fjellet. Vi er noen ganger i Kvitfjell, det er veldig bra. Vi har også lavvo, der koser vi oss.
Gard Venabygd montessoriskole
Gard
4. klasse
At vi kan leke oss i sandkassa med lekebiler. At vi er gode venner. Jeg liker å tegne former og gjøre sykort. Vi lærer oss matte.
Mathias Venabygd montessoriskole
Mathias
1. klasse
At vi alltid har konkretiseringsmateriell og kan lære på en annen måte enn andre skoler gjør det. Og at vi har hele Venabygda som vi kan leke i. Alle leker med alle. Vi har en veldig fin gapahuk der vi lærer om naturen og andre forskjellige aktiviteter. ​
Linnea Venabygd montessoriskole
Linnea
6. klasse
Venabygd montessoriskole er en skole som favner mangfoldet. Skolens pedagogiske metode må forstås ut fra et hollistisk perspektiv, både i læringssituasjoner og innenfor det psykososiale. Eleven er alltid i sentrum, der det sosiale, emosjonelle, fysiske og intellektuelle utviklingen er faktorer som er likeverdige. Skolens samlede personale er særs kompetente i å fange eleven i dets læringsvindu og legge til rette for elevens selvstendige oppdagelse. ​
Janne Venabygd montessoriskole
Janne
Rektor

Gruppe 1

1., 2 og 3.-klasse

Det er mye som skal læres for å kunne bidra som et unikt individ med å bygge et godt fungerende fellesskap.

Dette innebærer en utvidelse av grensene for utforskning, både fysisk, intellektuelt, følelsesmessig, sosial og moralsk. For å gjøre dette, må måten som selve hjernen fungerer på endre seg.  I montessoripedagogikken kaller vi dette utviklingen av det resonnerende sinnet og forestillingsevnen.

Gruppe 2

4.-5. og 6.-klasse

Kroppen er i en vekstfase og den er sterk og stabil. Melketennene blir byttet ut med voksne tenner.  Barnet er mer utadvendt, opptatt av verden og mennesker utenfor familien. 

 

Nysgjerrigheten retter seg mot en virkelighet som ikke alltid er tilgjengelig for sansene, mot ideer, fenomener, fortid, nåtid og fremtid, moralske spørsmål, og store spørsmål om meningen med livet.

Gruppe 3

7.-klasse

Maria Montessori ville skape en skole som svarte til ungdoms behov og som gav dem gode forutsetninger for livet som ventet dem etter skolen. 

 

Hun observerte at det å forstå samfunnets oppbygging og struktur er et av ungdommenes viktigste behov og hun ønsket at skolen skulle tilrettelegges på en slik måte at ungdommene fikk kunnskap om dette og om hvordan de selv kunne påvirke og medvirke.

Ofte stilte spørsmål

Montessorimateriellet stimulerer sansene og er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på. Trygghet og  delaktighet oppmuntrer til selvstendighet.

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessoris egne oppdagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv. I sine observasjoner la hun merke til hva barna var interessert i, hva de likte å gjøre og hvordan de løste de ulike problemstillingene som dukket opp. Hun så at barn har en indre drivkraft mot å utforske og lære – og at alle barn søker mot å bli selvstendige. Hun så at barn har en fantastisk evne til å konsentrere seg når forholdene er lagt tilrette og de får holde på med noe som interesserer dem.

§ 2-1.Rett og plikt til grunnskoleopplæring (Opplæringslova)

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

Opptak skjer fortløpende fra 1. april til 1. september.

Søknad til Venabygd montessoriskole gjøres via dette skjemaet, og sendes til rektor Janne Sønsteli janne@venabygdmontessori.no.

Elever i grunnskolen og videregående skole kan ha rett til gratis skyss til skolen. For å ha rett til gratis skyss, må elevene ha følgende avstand til skolen:

  • 1. trinn – mer enn 2 km
  • 2.–10. trinn – mer enn 4 km

Elever som har en farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uavhengig av hvor langt unna skolen de bor. Om veien er farlig eller vanskelig må vurderes både opp mot den enkelte eleven og veien i seg selv.  Les mer om skoleskyss på Utdanningsdirektoratets nettsider her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/skyss/elev-i-grunnskolen/?path=cehlill

Det etableres kontakt med ungdomskolen eleven skal overføres til, her med relevant informasjon som bidrar til at overgangen blir trygg og forutsigbar.

Faktorer i informasjonen som overføres skal medføre at  mottakerskolen innehar kunnskap om faglig ståsted, og metoder benyttet i opplæringen fra barneskolen.

I tillegg vil det overføres relevant informasjon om elever som har mottatt spesialpedagogisk hjelp eller annen relevant tilrettelegging.

All informasjon som overføres til mottakerskole gjøres i samarbeid med foresatte og elev.

Inntaksreglement 2023 – 2024

Venabygd montessoriskole har søknadsperiode for skoleplass fra 1.januar 2023 frem til 1. oktober 2023 på inntak for skoleåret 2023/2024.

Skolen har for følgende skoleår (2023/2024) inntaksstopp for elever i 5. 6. og 7. klasse.

Hva er montessori-pedagogikk?

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessoris egne oppdagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv. I sine observasjoner la hun merke til hva barna var interessert i, hva de likte å gjøre og hvordan de løste de ulike problemstillingene som dukket opp. Hun så at barn har en indre drivkraft mot å utforske og lære – og at alle barn søker mot å bli selvstendige. Hun så at barn har en fantastisk evne til å konsentrere seg når forholdene er lagt tilrette og de får holde på med noe som interesserer dem.

Hos oss står dette sentralt:

  • Trygghet, delaktighet og oppmuntring til selvstendighet.
  • Et nøye forberedt miljø i barnehagen og på skolen.
  • Montessorimateriellet som stimulerer sansene og som er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på.
  • Læreren som veileder og inspirator.
  • Tilpasset undervisning og uforstyrrede arbeidssykluser.
  • Varierte gruppepresentasjoner som alle gir lyst til å lære mer.
Samarbeidspartnere: